Popular Posts

Saturday, December 4, 2010

सुङदेल र दिप्सुङका स्थानिय जनताले त्रिवेणी हाट पुन सञ्चालन गरेका छन्।यो हाट हरेक शनिबार लाग्ने बजार समितिले जनाएको छ।

Tuesday, November 16, 2010

To the village

GOLDEN JUBLI CEREMONY GOING TO BE HELD IN SUNSDEL
    A only secondary school in sungdel,SURYA MA VI is going to celebrate its golden jubli this year.